Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตรวจบูรณาการการป้องกันการใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงาน ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ร่วมตรวจบูรณาการการป้องกันการใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยตรวจสถานประกอบกิจการประเภทโรงแรม ในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท ฟองคลื่นหัวหิน จำกัด (โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ) (2)บริษัท อนันตศิลา เรสซิเด้นซ์ จำกัด (3)บริษัท วงศ์ชมสิน กรุ๊ป จำกัด (โรงแรมวรรณารา) และ (4)บริษัท สิริดิเวลลอปเมนท์ จำกัด (เดอะเซเรนิตี้ หัวหิน) ซึ่งจากการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์แต่อย่างใด แต่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้ให้คำแนะนำตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้องต่อไป

TOP