Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

pll_content_description

   วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมให้เครือข่ายแรงงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างเจตคติที่ดีในการรวมพลังด้านยาเสพติด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในระบบไตรภาคีในภาคแรงงาน ภายใต้คำขวัญ “แรงงานพันธุ์ดี สามัคคีร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด”
โดยมีกิจกรรม การรับบริจาคโลหิต และกิจกรรมมอบพันธ์ไม้ เพื่อสนับสนุนโครงการแรงงานพันธ์ดี
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวทิพรัตน์ จิตตรีสิน และนางสาวเกษชุวชญา ทองชู นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาประจวบคีรีขันธ์

TOP