Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรายใหม่

pll_content_description

 

    สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการจัดประชุมนายจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รายใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 โดยกำหนดจัดประชุม ดังนี้

              

    1. วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมอำเภอเมือง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

          

    2. วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2552 ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

        

    จึงขอเรียนเชิญนายจ้างเข้าร่วมประชุม ใน วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมไปยังสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใน วันที่ 3 กรกฎาคม 2552
 

TOP