Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพข่าว “โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ”

ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2565

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565       

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

                วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “หลักสูตรการทำกระเป๋าเชือกถัก มาคราเม่” ณ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ รวมถึงพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนในการปิดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate online

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

 

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตามและเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “หลักสูตรการทำกระเป๋าเชือกถัก มาคราเม่”
ณ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

  

           

          วันที่ 19 กุมภkพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก” ณ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง และ “หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า” ณ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รวมถึงพัฒนาเป็นอาชีพเสริม โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนในการปิดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate online

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

             

  

  

               วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตามและเปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 1 และหมู่ 3” ณ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างให้ทำงานต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้แทนในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

  

 

              วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจผลงานและปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “ก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแพรกตะลุยซ้าย จำนวน 2 จุด” ณ ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นการจ้างผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ ให้มีงานทำชั่วคราว โดยกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้มีแหล่งน้ำในการทำการเกษตร เช่น สวนทุเรียน สวนยาง เป็นต้น และเพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate online

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

   

 

                 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “หลักสูตรการทำกะลามะพร้าวอัดแผ่น (โมเลส)”
ณ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนำวัสดุเหลือใช้
จากมะพร้าวในท้องถิ่นมาแปรรูป เช่น จานรองแก้ว กรอบรูป ถาดรองสบู่ ฯลฯ โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยโอนเงิน
ผ่านระบบ KTB Corporate online

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

 

                  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “หลักสูตรการทำกะลามะพร้าวอัดแผ่น (โมเลส)” ณ ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยนางสาวยุพิน มูลจันทะแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

               ทั้งนี้ ได้ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
“หลักสูตรการทำมะพร้าวบอนไซ” ณ อำเภอทับสะแก เพื่อติดตามผลสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ร้อยละ 50 และมีรายได้เพิ่มขึ้นคนละประมาณ 2,000-3,000 บาท ต่อเดือน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

           เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก” ณ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ “หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า” ณ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

                 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “หลักสูตรการทำฝาชีแฟนซี”
ณ ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ
โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ปิดกิจกรรมฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดำเนินการจ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate online

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

 

               เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 12บ้านหนองตาเย็นใต้” ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2564 และ “ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านหนองตาเมือง” ณ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างให้ทำงานต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดกิจกรรมฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate online

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

 

                เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “หลักสูตรการทำฝาชีแฟนซี ณ ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าวและติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “หลักสูตรอาหารทะเลแปรรูป” ณ ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามผลสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ว่าประชาชนผู้เข้าร่วมมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการฯ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

 

                   เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม”
ณ ศาลาหมู่ 5 บ้านเกาะไผ่ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 และ “หลักสูตรการประดิษฐ์และจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ” ณ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มี
ความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้
นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดกิจกรรมฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ดำเนินการจ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมโดยโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate online

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

 

           เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “หลักสูตรการประดิษฐ์และจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ” ณ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2564มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

             เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 12 บ้านหนองตาเย็นใต้” และ “ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านหนองตาเมือง” ณ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 2-11 กุมภาพันธ์ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างให้ทำงานต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

   

 

                 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “ก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำแบบกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแพรกตะลุยซ้าย จุดที่ 1” ณ ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างให้ทำงานต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

                      เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 “หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม” ณ ศาลาหมู่ 5 บ้านเกาะไผ่ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

ภาพข่าว “โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ”

ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563ื

            เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม” ณ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆโดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 20 มีนาคม 2563

  

           เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการถักกระเป๋าสตางค์จากเอ็นนิ่ม” ณ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานปิดกิจกรรมฯ และจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

วันที่ 16 มีนาคม 2563

 

                เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “การสร้างห้องน้ำ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 4” ณ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 16 มีนาคม 2563 โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานปิดกิจกรรมฯ และจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 16 มีนาคม 2563

 

 

             เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการถักกระเป๋าสตางค์จากเอ็นนิ่ม” ณ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆโดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 14 มีนาคม 2563

           เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม”ณ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2563 โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานปิดกิจกรรมฯ และจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 13 มีนาคม 2563

 

       เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการแต่งหน้าเบื้องต้น” ณ ตำบลกำเนิดนพคุณ และ “หลักสูตรการมัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกโกงกาง” ณ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดกิจกรรมฯ และจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 13 มีนาคม 2563

 

            เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการทำมะพร้าวบอนไซ” ณ ตำบลทับสะแก และ “หลักสูตรการผลิตไม้กวาด” ณ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดกิจกรรมฯ และจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 11 มีนาคม 2563

                   เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการทำมะพร้าวบอนไซ” ณ ตำบลทับสะแก และ “หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม” ณ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 11 มีนาคม 2563

             เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรอาหารทะเลแปรรูป” ณ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2563 โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมฯ และจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 10 มีนาคม 2563

           เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “การปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ 5” ณ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 3 – 10 มีนาคม 2563โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์  จันทรมณี เป็นประธานปิดกิจกรรมฯ และจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 9 มีนาคม 2563

 

   

             เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรอาหารทะเลแปรรูป” ณ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน และ“หลักสูตรการผลิตไม้กวาด” ณ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 9 มีนาคม 2563

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “การปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ 6” ณ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 9 มีนาคม 2563 โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานปิดกิจกรรมฯ และจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 9 มีนาคม 2563

    

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการแต่งหน้าเบื้องต้น” ณ ตำบลกำเนิดนพคุณ และ“หลักสูตรการมัดย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกโกงกาง” ณ ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563

   

           เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการทำอาหารว่าง” ณ ตำบลสามกระทาย และ“หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง” ณ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2563 โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดกิจกรรมฯ และจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 4 มีนาคม 2563

               เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการถักกระเป๋าไหมพรม” ณ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 2 -4 มีนาคม 2563 โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดกิจกรรมฯ และจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 3 มีนาคม 2563

 

             เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “การปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ 5” ณ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 3 – 10 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างให้ทำงานต่างๆเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563

 

      เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการทำอาหารว่าง” ณ ตำบลสามกระทาย และ“หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง” ณ ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

วันที่ 2 มีนาคม 2563

 

         เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “หลักสูตรการถักกระเป๋าไหมพรม” ณ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 2 มีนาคม 2563

 

                เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563 “การปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ 6” ณ ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 9 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างให้ทำงานต่างๆเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 1 มีนาคม 2563

 

                เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563  “การปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3” ณ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานปิดกิจกรรมฯ และจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

   

 

  

            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563  “หลักสูตรอาหารทะเลแปรรูป” ณ ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดกิจกรรมฯ และจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

    

         เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563  “หลักสูตรอาหารทะเลแปรรูป” ณ ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

   

              เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2563  “การปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3” ณ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างให้ทำงานต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

   วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การประดิษฐ์วัสดุต่างๆจากริบบิ้นผ้าและผ้าชนิดต่างๆ”ณ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

 

 

         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การผูกผ้าในพิธี” ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

 

            วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การผลิตไม้กวาดเพื่อการจำหน่าย จำนวน 5 แบบ” ณ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

     วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร“การเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้” 2562 ณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การผลิตไม้กวาดเพื่อการจำหน่าย จำนวน 5 แบบ” ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 ณ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

     วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน  2562 ณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

           วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 8” ณ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี ระหว่างวันที่ 5 – 14 มิถุนายน ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 14  มิถุนายน 2562

 

 

             วันที่ 14  มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ “การทำผลิตภัณฑ์ถักเส้นใยประดิษฐ์จากยางพารา” ณ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย  หลักสูตร “การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร” ณ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ หลักสูตร “การจัดดอกไม้” ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 10 -14 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ห้องน้ำหมู่บ้าน” ณ หมู่ 2  ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 4 -13 มิถุนายน 2562
        และวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ปิดกิจกรรม “การปรับปรุงบันไดทางลงแม่น้ำวัดแหลมเจ้าสัว เพื่อใช้ในกิจกรรม
งานประเพณีต่างๆ” ณ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

             วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์ถักเส้นใยประดิษฐ์จากยางพารา” ระว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย และ หลักสูตร “การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร” ระหว่างวันที่ 10 -14 มิถุนายน 2562
ณ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ในการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

             วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทร์มณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร“การทำขนมไทย ” ณ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 วันที่ 5 มิถุนายน 2562

              วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การทำขนมไทย” ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน  2562 ณ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562

             วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน กิจกรรม “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 8” ณ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี ระหว่างวันที่ 5 – 14 มิถุนายน 2562 และ กิจกรรม “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ห้องน้ำหมู่บ้าน หมู่ 2 ณ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างให้ทำงานต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2562


                วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 2 กิจกรรม “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศาลาหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มโพรง” ณ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด และ กิจกรรม “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศูนย์จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลหินเหล็กไฟ ณ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

         วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การจัดดอกไม้” ณ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

       วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การจัดดอกไม้” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ณ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ “การทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม” ณ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก หลักสูตร“เสริมสวย” ณ ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย และ หลักสูตร “การทำอาหารว่าง” ณ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 

 

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน กิจกรรม “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 8” ณ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด และ กิจกรรม “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศูนย์จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลหินเหล็กไฟ ณ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างให้ทำงานต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม” ระว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก และ หลักสูตร “การทำอาหารว่าง” ระหว่างวันที่ 27 -31 พฤษภาคม 2562 ณ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “เสริมสวย” ระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2562

      วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดการฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก” ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านทุ่งเคล็ด  ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2562 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 13 มีนาคม 2562

         วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การทำพวงมะโหตรและลูกโลก” ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

วันที่ 13 มีนาคม 2562

     วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากริบบิ้นผ้าและเศษผ้า เพื่อประดับหมวก” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

วันที่ 11 มีนาคม 2562

      วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การทำพวงมะโหตรและลูกโลก” ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

วันที่ 8 มีนาคม 2562

       วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวอังคณา คงศักดิ์ ปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อม” ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562

           วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562

        วันที่ 6 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ เปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562

        วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อม” ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางสะพาน ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัด รง.ได้ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562

       วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดการฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่“ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร”
ณ ศูนย์เทิดไท้องค์ราชัน ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ “การทำรองเท้าถักเส้นใยประดิษฐ์จากยางพารา” ณ กลุ่มสมบัติไหมไทย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รายได้ สุขภาพ และการสาธารณสุข ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และภาคเครือข่าย รวมทั้งภาคประชาสังคม  เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การทำรองเท้าถักเส้นใยประดิษฐ์จากยางพารา” ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กลุ่มสมบัติไหมไทย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

               วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รายได้ สุขภาพ และการสาธารณสุข ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และภาคเครือข่าย รวมทั้งภาคประชาสังคม  เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร” ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เทิดไท้องค์ราชัน ต.บึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23 มีนาคม 2561

 

 


วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการผูกผ้าและพับผ้า ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการเพาะเห็ด ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้ง ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 15 – 24 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 


วันที่ 21 มีนาคม 2561วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรงานหัตถกรรมและการจักรสานวัสดุจากธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 12 – 20 มีนาคม 2561 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน  ณ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 20 มีนาคม 2561

  

 

 
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการผูกผ้าและพับผ้า ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการเพาะเห็ด ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 16 คน ในการนี้ ร่วมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทาสี ระหว่างวันที่ 9-18 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ ศาลาฌาปรสถานวัดชัยภูมิ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 16 มีนาคม 2561      วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดตัว ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน  ณ อบต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 15 มีนาคม 2561
 

 

     วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการปูกระเบื้องและการทำสีตกแต่ง ระหว่างวันที่ 6 – 15 มีนาคม 2561 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 16 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 14 มีนาคม 2561  

     วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดตัว ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 12 มีนาคม 2561

  

 

      วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรงานหัตถกรรมและการจักรสานวัสดุจากธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 12 – 20  มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

วันที่ 9 มีนาคม 2561

        วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายให้ นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทาสี ระหว่างวันที่ 9 – 18  มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ ศาลาฌาปนสถานวัดชัยภูมิ(หนองแวง) ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

วันที่ 7 มีนาคม 2561

 


 


 


 


 

            วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2561 ทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 1)กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ “หลักสูตรการทาสีตกแต่ง” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2561 ณ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2)กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ “หลักสูตรการปูกระเบื้อง” ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่2 ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2561 ณ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3) กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ “หลักสูตรการปูกระเบื้อง” ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2561 ณ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละโครงการ โครงการละ 16 คน

 

วันที่ 2 มีนาคม 2561


 


 


 


 

       วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายให้ นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ “หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก” ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 16 คน ณ อบต.ดอนยายหนู ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

   

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

 

 
 
 

       วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 2 หลักสูตร 3 แห่ง ได้แก่ 1)หลักสูตรการทาสีตกแต่ง ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด 2) หลักสูตรการปูกระเบื้อง ต.อ่างทอง และ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก โดยแต่ละหลักสูตร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 16 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ หลักสูตร สานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก ณ อบต.ดอนยายหนู ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี และหลักสูตร การปูกระเบื้อง ณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี ในการนี้ แรงงานจังหวัด ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยเฉพาะประเด็นที่ 2 เรื่อง “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ตามมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงแรงงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบด้วย

 

 ———————————————————————————

 

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

“หลักสูตรการปูกระเบื้อง”และ “หลักสูตรการปูกระเบื้องและทำสีตกแต่ง”

ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี

———————————————————————————–

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

“หลักสูตรซ่อมบำรุงโซล่าเซล” ในพื้นที่อำเภอหัวหิน

———————————————————————————–

 

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

“หลักสูตรการทำหมอนอิงจากผ้าลายทอง” ในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

 

 

—————————————————————————

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2559


*********************************

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ อ.กุยบุรี, อ.ปราณบุรี และ อ.หัวหิน


——————————————————————————–

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

—————————————————————————————–

 

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน

และพัฒนาทักษะฝีมือฯ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน

 

 

 ————————————————————————-

 

 

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี

 

————————————————————————–

               แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ปิดฝึกอาชีพ การทำไม้กวาด  ผู้ฝึกจำนวน 50 คน จำนวน 4 วัน พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเบี้ยเลี้ยง 24,000 บาท และนำไม้กวาดจำนวน 160 ด้าม ถวายวัดและมอบโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง เมื่อ 19 – 20 ส.ค. 2558 ในพื้นที่ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี และ ต.อ่าวน้อย  อ. เมืองประจวบฯ

 

——————————————————————————-

           สนง.แรงงาน จ.ประจวบฯปิดฝึกอาชีพ การผูกผ้าและจับจีบผ้า พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยง

จำนวน 20 คน  งบประมาณ 22,000 บาทและประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล) มีนายโชติ เงินแท่ง นายก อบต.ทับสะแก และจนท.

ร่วมปิด เมื่อ 7 ส.ค. 2558  ณ อบต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 
 

—————————————————————————————–

 

 

 โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558

 

หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ , การซ่อมเครื่องยนต์ , การจักสานตะกร้า
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2558

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปิดฝึกอาชีพ การทำน้ำยาเอนกประสงค์พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยง
และประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล)
จำนวน 25 คน เมื่อ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์จำหน่ายผลผลิตเกษตรกร ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

        สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์ ผู้ฝึก จำนวน 20 คน

ณ วัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  

   สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพ ศิลปหัตถกรรม (การจักสาน) จำนวน 35 คน มีปลัดอำเภอสามร้อยยอดร่วมเปิด เมื่อ 16 กรกฎาคม 2558 ณ อบต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

—————————————————————————————————————-
 
 
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ปี 2558       จำนวน 3 แห่ง
หลักสูตรการจักสาน , การทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการขุดลอก คู คลอง 
เมื่อ 8 กรกฎาคม  2558

 

 

             สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ หลักสูตร ศิลปหัตถกรรม (การจักสาน) จำนวน 20 คน มีนายยุทธนา  ผึ่งผาย ปลัดอำเภอสามร้อยยอด  นางสาวธมลรัตน์ สุวัฒนะสถาพร อบต.ไร่ใหม่ ร่วมพิธี เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 ณ วัดไร่ใหม่สามัคคี อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 
  สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ จำนวน 30 คน 
 มีนายยุทธนา  ผึ่งผาย ปลัดอำเภอสามร้อยยอด  นายประเสริฐ  ไทยอุดมทรัพย์ นายก อบต.ศาลาลัย 
 ร่วมพิธี เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเนินกรวด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
            สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ จ้างงาน จำนวน
20 คน   มีนายยุทธนา  ผึ่งผาย ปลัดอำเภอสามร้อยยอด  นายชาญชัย  สังข์เครือ  ผู้ใหญ่บ้าน ม.3
ร่วมพิธีเมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 ณ คลองไส้ไก่ ม.3 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
———————————————————————————————————————
 
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่วมเปิดฝึกอาชีพตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ปี 2558    จำนวน 3 โครงการ
การนวดฝ่าเท้า , การทำขนมอบ , การนวดแผนไทย
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558 
 
 

 

 

 

 

 

 

          สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพการนวดฝ่าเท้า จำนวน 16 คน

 

มีนายบุญรอด  เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม และเจ้าหน้าที่ร่วมเปิดโครงการฯ เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558  ณ อบต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
         สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพ การทำขนมอบ จำนวน 16 คน มีนายบัญชา เสือเหลือง  นายก อบต.เขาแดง และเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมเปิดโครงการฯ เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 ณ อบต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 

 

               สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตร การนวดแผนไทย จำนวน  20 คน มีเจ้าหน้าที่ อบต.หินเหล็กไฟ ร่วมเปิดโครงการฯ เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์จำหน่ายผลผลิตเกษตรกร ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 ———————————————————————————————————————

 

  สรจ.ประจวบคีรีขันธ์

ปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558
หลักสูตรการทำขนมอบ
เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

        สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำขนมอบ พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยงและประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล) จำนวน 16 คน มีนายก อบต.ห้วยยาง (นายธวัธชัย  แดงฉ่ำ) ร่วมปิด เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

————————————————————————————————-

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์

ปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558
หลักสูตร การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

    สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยงและประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล) เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
——————————————————————————————————————— 
 
 
 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์
ปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558
หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธี 
ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558
 

 

        สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดฝึกอาชีพ การผูกผ้าในงานพิธี พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยงและประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล) มี นายสุทิน  ชิตชอบ ผบ.เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปิดโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อ 3 กรกฎาคม  2558 ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 ———————————————————————————————

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

เปิดหลักสูตรโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ หลักสูตรการสานตะกร้าพลาสติก
เมื่อ 30 มิถุนายน 2558
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 

 

          สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสุวรรณ  พงศ์รัศมี  แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก จำนวน 20 คน เมื่อ 30 มิถุนายน  2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

—————————————————————————————————–

 

 

  โครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558

 

เมื่อ 24 มิถุนายน 2558
ณ บ้านทรายทอง ม.12 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 
 

 

 

 

        นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม นายอำเภอหัวหิน ร่วมตรวจงานตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน (ขุดลอก คู คลอง  บึง แหล่งน้ำ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2558 ในพื้นที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 12 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 24 มิถุนายน 2558

 

 

 ————————————————————————————————

 

 

 

 

 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรขันธ์ 

 

เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558
หลักสูตร การผูกผ้าในงานพิธี
เมื่อ 22 มิถุนายน 2558
ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

       สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสุทิน  ชิตชอบ  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดฝึกโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558 หลักสูตร การผูกผ้าในงานพิธี กำหนดฝึก 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 เมื่อ 22  มิถุนายน  2558 ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

——————————————————————————————————-

 

 

 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558
หลักสูตรการนวดแผนไทย
เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน  2558
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

    สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นางสาวมยุรี  อินต๊ะมา  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่นและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2558  หลักสูตร  การนวดแผนไทย  เมื่อ 22 มิถุนายน  2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

———————————————————————————————————————-

 

 

 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 
หลักสูตร การตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
เมื่อ 15 มิถุนายน  2558
ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

        นายสุวรรณ  พงศ์รัศมี  แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการจ้างงานเร่งด่นและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2558  หลักสูตร  การตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า  โดยมีนายนพกรณ์  เวทการ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ เมื่อ 15 มิถุนายน  2558 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

———————————————————————————————

 

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เปิดอบรม หลักสูตร “การนวดแผนไทย”
ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558
เมื่อ 10 มิถุนายน  2558
ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 นายสุวรรณ  พงศ์รัศมี  แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2558 “หลักสูตร” การนวดแผนไทย” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2558 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

————————————————————————————————— 

 

 รงจ.ประจวบคีรีขันธ์

เปิดฝึกโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หลักสูตรการทำขนมไทยและอาหารไทย
เมื่อ 26 พฤษภาคม  2558
ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

     นายสุวรรณ  พงศ์รัศมี  แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการทำขนมไทย และอาหารไทย จำนวน 27 คน เมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 ——————————————————————————————————————-

 

 

>> แผนปฎิบัติการโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 << (คลิ๊ก)

 

หลักสูตร การทำขนมไทย ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน

 

 

หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

หลักสูตร การทำอาหารโต๊ะจีน ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด

 

 

 

หลักสูตร ช่างซ่อมวิทยุ – โทรทัศน์  เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

ไฟล์แนบ ขนาด
ไฟล์แนบ ขนาด
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2560 112.46 KB
ภาพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2.35 MB
ผลการปฏิบัติงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 73.71 KB
546
TOP