Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ภาพข่าว “โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ”

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การผลิตไม้กวาดเพื่อการจำหน่าย จำนวน 5 แบบ” ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 ณ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

     วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากพรรณไม้ไทย” ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน  2562 ณ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

           วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 8” ณ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี ระหว่างวันที่ 5 – 14 มิถุนายน ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 14  มิถุนายน 2562

 

 

             วันที่ 14  มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ “การทำผลิตภัณฑ์ถักเส้นใยประดิษฐ์จากยางพารา” ณ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย  หลักสูตร “การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร” ณ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ หลักสูตร “การจัดดอกไม้” ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 10 -14 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ห้องน้ำหมู่บ้าน” ณ หมู่ 2  ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 4 -13 มิถุนายน 2562
        และวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ปิดกิจกรรม “การปรับปรุงบันไดทางลงแม่น้ำวัดแหลมเจ้าสัว เพื่อใช้ในกิจกรรม
งานประเพณีต่างๆ” ณ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

             วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์ถักเส้นใยประดิษฐ์จากยางพารา” ระว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย และ หลักสูตร “การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร” ระหว่างวันที่ 10 -14 มิถุนายน 2562
ณ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดได้บูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ในการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

             วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทร์มณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562  กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร“การทำขนมไทย ” ณ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 วันที่ 5 มิถุนายน 2562

              วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การทำขนมไทย” ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน  2562 ณ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562

             วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน กิจกรรม “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 8” ณ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี ระหว่างวันที่ 5 – 14 มิถุนายน 2562 และ กิจกรรม “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ห้องน้ำหมู่บ้าน หมู่ 2 ณ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างให้ทำงานต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2562


                วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 2 กิจกรรม “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศาลาหมู่บ้าน บ้านกระทุ่มโพรง” ณ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด และ กิจกรรม “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศูนย์จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลหินเหล็กไฟ ณ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

         วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การจัดดอกไม้” ณ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

       วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การจัดดอกไม้” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ณ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ “การทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม” ณ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก หลักสูตร“เสริมสวย” ณ ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย และ หลักสูตร “การทำอาหารว่าง” ณ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ทั้งนี้ ได้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 

 

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน กิจกรรม “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 8” ณ ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด และ กิจกรรม “การซ่อมแซม/ปรับปรุง ศูนย์จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรตำบลหินเหล็กไฟ ณ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างให้ทำงานต่างๆ เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

         วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม” ระว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก และ หลักสูตร “การทำอาหารว่าง” ระหว่างวันที่ 27 -31 พฤษภาคม 2562 ณ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตร “เสริมสวย” ระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพ ในสาขาอาชีพต่างๆ

วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2562

      วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดการฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก” ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านทุ่งเคล็ด  ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2562 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 13 มีนาคม 2562

         วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การทำพวงมะโหตรและลูกโลก” ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

วันที่ 13 มีนาคม 2562

     วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากริบบิ้นผ้าและเศษผ้า เพื่อประดับหมวก” ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

วันที่ 11 มีนาคม 2562

      วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การทำพวงมะโหตรและลูกโลก” ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

วันที่ 8 มีนาคม 2562

       วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวอังคณา คงศักดิ์ ปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อม” ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562

           วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562

        วันที่ 6 มีนาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ เปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562

        วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ ในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อม” ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางสะพาน ต.บางสะพาน อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัด รง.ได้ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562

       วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน
แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดการฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่“ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร”
ณ ศูนย์เทิดไท้องค์ราชัน ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ “การทำรองเท้าถักเส้นใยประดิษฐ์จากยางพารา” ณ กลุ่มสมบัติไหมไทย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รายได้ สุขภาพ และการสาธารณสุข ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และภาคเครือข่าย รวมทั้งภาคประชาสังคม  เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “การทำรองเท้าถักเส้นใยประดิษฐ์จากยางพารา” ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กลุ่มสมบัติไหมไทย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

               วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม รายได้ สุขภาพ และการสาธารณสุข ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และภาคเครือข่าย รวมทั้งภาคประชาสังคม  เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ หลักสูตร “ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร” ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เทิดไท้องค์ราชัน ต.บึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23 มีนาคม 2561

 

 


วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการผูกผ้าและพับผ้า ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการเพาะเห็ด ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้ง ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 15 – 24 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 


วันที่ 21 มีนาคม 2561



วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรงานหัตถกรรมและการจักรสานวัสดุจากธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 12 – 20 มีนาคม 2561 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน  ณ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 20 มีนาคม 2561

  

 

 
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการผูกผ้าและพับผ้า ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการเพาะเห็ด ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 16 คน ในการนี้ ร่วมปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทาสี ระหว่างวันที่ 9-18 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ ศาลาฌาปรสถานวัดชัยภูมิ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยด้านอาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 16 มีนาคม 2561



      วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดตัว ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน  ณ อบต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 15 มีนาคม 2561




 

 

     วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางณารีรัตน์ จันทรมณี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการปูกระเบื้องและการทำสีตกแต่ง ระหว่างวันที่ 6 – 15 มีนาคม 2561 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 16 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 14 มีนาคม 2561



 



 

     วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดตัว ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

วันที่ 12 มีนาคม 2561

  





 

      วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรงานหัตถกรรมและการจักรสานวัสดุจากธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 12 – 20  มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

วันที่ 9 มีนาคม 2561

 



       วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายให้ นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการทาสี ระหว่างวันที่ 9 – 18  มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 16 คน ณ ศาลาฌาปนสถานวัดชัยภูมิ(หนองแวง) ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

วันที่ 7 มีนาคม 2561

 


 


 


 


 

            วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2561 ทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ 1)กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ “หลักสูตรการทาสีตกแต่ง” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2561 ณ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2)กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ “หลักสูตรการปูกระเบื้อง” ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่2 ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2561 ณ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3) กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ “หลักสูตรการปูกระเบื้อง” ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-7 มีนาคม 2561 ณ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละโครงการ โครงการละ 16 คน

 

วันที่ 2 มีนาคม 2561


 


 


 


 

       วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มอบหมายให้ นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ “หลักสูตรการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก” ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 และได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 16 คน ณ อบต.ดอนยายหนู ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

   

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

 

 




 
 

       วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 2 หลักสูตร 3 แห่ง ได้แก่ 1)หลักสูตรการทาสีตกแต่ง ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด 2) หลักสูตรการปูกระเบื้อง ต.อ่างทอง และ ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก โดยแต่ละหลักสูตร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 16 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทะเบียนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ หลักสูตร สานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก ณ อบต.ดอนยายหนู ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี และหลักสูตร การปูกระเบื้อง ณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี ในการนี้ แรงงานจังหวัด ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยเฉพาะประเด็นที่ 2 เรื่อง “คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ตามมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงแรงงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบด้วย

 

 



———————————————————————————

 

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

“หลักสูตรการปูกระเบื้อง”และ “หลักสูตรการปูกระเบื้องและทำสีตกแต่ง”

ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี

———————————————————————————–

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

“หลักสูตรซ่อมบำรุงโซล่าเซล” ในพื้นที่อำเภอหัวหิน

———————————————————————————–

 

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

“หลักสูตรการทำหมอนอิงจากผ้าลายทอง” ในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

 

 

—————————————————————————

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2559


*********************************

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ อ.กุยบุรี, อ.ปราณบุรี และ อ.หัวหิน


——————————————————————————–

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

—————————————————————————————–

 

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน

และพัฒนาทักษะฝีมือฯ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน

 

 

 ————————————————————————-

 

 

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือฯ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี

 

————————————————————————–

               แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ ปิดฝึกอาชีพ การทำไม้กวาด  ผู้ฝึกจำนวน 50 คน จำนวน 4 วัน พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเบี้ยเลี้ยง 24,000 บาท และนำไม้กวาดจำนวน 160 ด้าม ถวายวัดและมอบโรงเรียน จำนวน 8 แห่ง เมื่อ 19 – 20 ส.ค. 2558 ในพื้นที่ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี และ ต.อ่าวน้อย  อ. เมืองประจวบฯ

 

——————————————————————————-

           สนง.แรงงาน จ.ประจวบฯปิดฝึกอาชีพ การผูกผ้าและจับจีบผ้า พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยง

จำนวน 20 คน  งบประมาณ 22,000 บาทและประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล) มีนายโชติ เงินแท่ง นายก อบต.ทับสะแก และจนท.

ร่วมปิด เมื่อ 7 ส.ค. 2558  ณ อบต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 
 

—————————————————————————————–

 

 

 โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558

 

หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ , การซ่อมเครื่องยนต์ , การจักสานตะกร้า
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2558

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปิดฝึกอาชีพ การทำน้ำยาเอนกประสงค์พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยง
และประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล)
จำนวน 25 คน เมื่อ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์จำหน่ายผลผลิตเกษตรกร ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



 
 

        สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์ ผู้ฝึก จำนวน 20 คน

ณ วัดหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

  

   สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพ ศิลปหัตถกรรม (การจักสาน) จำนวน 35 คน มีปลัดอำเภอสามร้อยยอดร่วมเปิด เมื่อ 16 กรกฎาคม 2558 ณ อบต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

—————————————————————————————————————-
 
 
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ปี 2558       จำนวน 3 แห่ง
หลักสูตรการจักสาน , การทำน้ำยาเอนกประสงค์ และการขุดลอก คู คลอง 
เมื่อ 8 กรกฎาคม  2558

 

 

             สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ หลักสูตร ศิลปหัตถกรรม (การจักสาน) จำนวน 20 คน มีนายยุทธนา  ผึ่งผาย ปลัดอำเภอสามร้อยยอด  นางสาวธมลรัตน์ สุวัฒนะสถาพร อบต.ไร่ใหม่ ร่วมพิธี เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 ณ วัดไร่ใหม่สามัคคี อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 
  สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ จำนวน 30 คน 
 มีนายยุทธนา  ผึ่งผาย ปลัดอำเภอสามร้อยยอด  นายประเสริฐ  ไทยอุดมทรัพย์ นายก อบต.ศาลาลัย 
 ร่วมพิธี เมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเนินกรวด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
            สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการขุดลอกคลองไส้ไก่ จ้างงาน จำนวน
20 คน   มีนายยุทธนา  ผึ่งผาย ปลัดอำเภอสามร้อยยอด  นายชาญชัย  สังข์เครือ  ผู้ใหญ่บ้าน ม.3
ร่วมพิธีเมื่อ 8 กรกฎาคม 2558 ณ คลองไส้ไก่ ม.3 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
———————————————————————————————————————
 
สรจ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่วมเปิดฝึกอาชีพตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ปี 2558    จำนวน 3 โครงการ
การนวดฝ่าเท้า , การทำขนมอบ , การนวดแผนไทย
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558 
 
 

 

 

 

 

 

 

          สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพการนวดฝ่าเท้า จำนวน 16 คน

 

มีนายบุญรอด  เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม และเจ้าหน้าที่ร่วมเปิดโครงการฯ เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558  ณ อบต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
         สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพ การทำขนมอบ จำนวน 16 คน มีนายบัญชา เสือเหลือง  นายก อบต.เขาแดง และเจ้าหน้าที่ อบต.ร่วมเปิดโครงการฯ เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 ณ อบต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 

 

               สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพหลักสูตร การนวดแผนไทย จำนวน  20 คน มีเจ้าหน้าที่ อบต.หินเหล็กไฟ ร่วมเปิดโครงการฯ เมื่อ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์จำหน่ายผลผลิตเกษตรกร ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 ———————————————————————————————————————

 

  สรจ.ประจวบคีรีขันธ์

ปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558
หลักสูตรการทำขนมอบ
เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

        สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการทำขนมอบ พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยงและประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล) จำนวน 16 คน มีนายก อบต.ห้วยยาง (นายธวัธชัย  แดงฉ่ำ) ร่วมปิด เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

————————————————————————————————-

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์

ปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558
หลักสูตร การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

    สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดฝึกอาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยงและประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล) เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
——————————————————————————————————————— 
 
 
 สรจ.ประจวบคีรีขันธ์
ปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558
หลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธี 
ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558
 

 

        สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปิดฝึกอาชีพ การผูกผ้าในงานพิธี พร้อมมอบเบี้ยเลี้ยงและประกาศนียบัตร ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (นายวีระ  ศรีวัฒนตระกูล) มี นายสุทิน  ชิตชอบ ผบ.เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปิดโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อ 3 กรกฎาคม  2558 ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 ———————————————————————————————

 

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

เปิดหลักสูตรโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ หลักสูตรการสานตะกร้าพลาสติก
เมื่อ 30 มิถุนายน 2558
ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 

 

          สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสุวรรณ  พงศ์รัศมี  แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก จำนวน 20 คน เมื่อ 30 มิถุนายน  2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

—————————————————————————————————–

 

 

  โครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558

 

เมื่อ 24 มิถุนายน 2558
ณ บ้านทรายทอง ม.12 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 
 

 

 

 

        นายสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม นายอำเภอหัวหิน ร่วมตรวจงานตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน (ขุดลอก คู คลอง  บึง แหล่งน้ำ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี 2558 ในพื้นที่บ้านทรายทอง หมู่ที่ 12 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 24 มิถุนายน 2558

 

 

 ————————————————————————————————

 

 

 

 

 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรขันธ์ 

 

เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558
หลักสูตร การผูกผ้าในงานพิธี
เมื่อ 22 มิถุนายน 2558
ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

       สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสุทิน  ชิตชอบ  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เปิดฝึกโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558 หลักสูตร การผูกผ้าในงานพิธี กำหนดฝึก 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 เมื่อ 22  มิถุนายน  2558 ณ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

——————————————————————————————————-

 

 

 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558
หลักสูตรการนวดแผนไทย
เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน  2558
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

    สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นางสาวมยุรี  อินต๊ะมา  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ   เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่นและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2558  หลักสูตร  การนวดแผนไทย  เมื่อ 22 มิถุนายน  2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

———————————————————————————————————————-

 

 

 แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 
หลักสูตร การตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
เมื่อ 15 มิถุนายน  2558
ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

        นายสุวรรณ  พงศ์รัศมี  แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการจ้างงานเร่งด่นและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2558  หลักสูตร  การตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า  โดยมีนายนพกรณ์  เวทการ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ เมื่อ 15 มิถุนายน  2558 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

———————————————————————————————

 

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เปิดอบรม หลักสูตร “การนวดแผนไทย”
ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปี 2558
เมื่อ 10 มิถุนายน  2558
ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 นายสุวรรณ  พงศ์รัศมี  แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2558 “หลักสูตร” การนวดแผนไทย” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2558 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

————————————————————————————————— 

 

 รงจ.ประจวบคีรีขันธ์

เปิดฝึกโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หลักสูตรการทำขนมไทยและอาหารไทย
เมื่อ 26 พฤษภาคม  2558
ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

     นายสุวรรณ  พงศ์รัศมี  แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดฝึกโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักสูตรการทำขนมไทย และอาหารไทย จำนวน 27 คน เมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 ——————————————————————————————————————-

 

 

>> แผนปฎิบัติการโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 << (คลิ๊ก)

 

หลักสูตร การทำขนมไทย ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน

 

 

หลักสูตร ช่างปูกระเบื้อง เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

หลักสูตร การทำอาหารโต๊ะจีน ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด

 

 

 

หลักสูตร ช่างซ่อมวิทยุ – โทรทัศน์  เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

ไฟล์แนบขนาด
ไฟล์แนบขนาด
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ 2560112.46 KB
ภาพโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ2.35 MB
ผลการปฏิบัติงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256073.71 KB
TOP