คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ไฟล์แนบขนาด
คู่มือปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์261.17 KB
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ ปี 254068.65 KB
คู่มือศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ปี 25601.79 MB
คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธื ปี25609.78 MB
แผนปฏิบัติราชการด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560457.2 KB
แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2561-25646.26 MB
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน3.9 MB
แผนปฏิบัติการ 8 วาระปฏิรูปแรงงาน752.46 KB
แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์784.72 KB
นโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611.29 MB
คู่มือปฏิบัติงานสรจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25613.72 MB
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - ส่วนที่ 1182.4 KB
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - ส่วนที่ 2362.92 KB
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 123.39 MB