วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 

 วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

แรงงานมีศักยภาพสูง เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

"เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการให้กำลังแรงงานมีงานทำ

มีศักยภาพ  มีหลักประกัน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี"

 

 

พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

                   - ศึกษาวิเคราะห์  จัดทำข้อมูล(เตือนภัย) เพื่อการกำหนดนโยบาย

                   - พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ

                   - พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ

                   - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

                      และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์

                   - ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน