โครงสร้างบุคคลากร

    

  

                                                              

                      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ