แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

                       วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา     /แนวทางการดำเนินการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามมติที่ได้มีการหารือร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสามอ่าว ชั้น 5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพบว่า ปัญหาด้านสถานที่และการแออัด ได้รับการแก้ไขไปในแนวทางที่ดีขึ้น