แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2561

                         วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สรจ.ปข. รวมถึงการวางแผนเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่จะต้องดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กระทรวงฯ กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์