สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ OSS

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น ปัญหาเรื่องการนัดหมาย สถานที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ ณ ห้องประชุมสามอ่าว ชั้น 5 โรงพยาบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากนั้น ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพต่อไป