สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสัมภาษณ์คัดแยกแรงงานต่างด้าว กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ได้ประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสัมภาษณ์คัดแยกแรงงานต่างด้าว   ชาวเมียนมา จำนวน 27 คน ที่เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรม กรณีถูกนายจ้างยึดเอกสารประจำตัว ไม่จ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด เลิกจ้างและไล่ออกจากสถานที่ทำงาน ณ บริษัทธนกฤต ดีเวลลอปเม้นท์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน ซึ่งแรงงานดังกล่าวได้เดินทางไปขอรับการช่วยเหลือจากมูลนิธิรักษ์ไทย ณ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้การดำเนินการไปตามขั้นตอน  ทีมสหวิชาชีพจึงได้ร่วมกันดำเนินการสัมภาษณ์คัดแยกว่าเกี่ยวข้องกับความผิดกรณีค้ามนุษย์หรือไม่ ณ ห้องประชุมสิงขร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ฯ ไม่พบความผิดตาม พ.ร.บ.ค้ามนุษย์แต่อย่างใด ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป