สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ และเครือข่ายด้านแรงงาน ได้แก่ อาสาสมัครแรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์  โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานสังกัด รง.ปข.  สนง.พัฒนาชุมชน สนง.พาณิชย์จังหวัด สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์  การกู้ยืมเงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสิทธิประโยชน์การประกันสังคม มาตรา 40 โดยในวันนี้ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จำนวน 2 หลักสูตร (หลักสูตรเทคนิคการ   กรีดยาง และหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก) รวมทั้งสิ้น 32 คน  ทั้งนี้การดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงาน ตามแผนปฏิบัติการ (One Plan) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย