หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference ) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 42/2560-2561

         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference ) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง)  ครั้งที่ 42/2560-2561 Ministry of Labour Operation Center (MOLOC) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 เพื่อรับฟังแถลงภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประจำวัน รายงานข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน สรุปการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และโทรศัพท์/สายด่วน สรุปการดำเนินการของศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา และลาว) การดำเนินงานของศูนย์ OSS โครงการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน (Part Time) โครงการโรงงานในเรือนจำ(กกจ.) และการพัฒนาศักยภาพคนทำงานในอุตสาหกรรมอัญมณี (กพร.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯดังกล่าว