แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                           วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้เชิญผู้ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามมติคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 จำนวน 14 โครงการ พื้นที่ 7 อำเภอ 14 ตำบล โดยได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินโครงการ การจัดทำเอกสาร การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และขอให้แจ้งให้สำนักงานแรงงานจังหวัดทราบภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561