หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังประจวบคีรีขันธ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

                           วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุม โดยมีนายธนกร  นราวุฒิพันธ์ จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สถานีตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น โดยที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE) หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ OSS ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ/แก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป