สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ

                       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจสภาพการจ้าง  สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค ตำรวจน้ำ 6 (อำเภอบางสะพาน) สำนักงานตรวจ  คนเข้าเมืองจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และกรมการปกครอง โดยตรวจเรือในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จำนวน 4 ลำ ได้แก่ 1)พรนพรัตน์1  2)ณฏฐพรนาวี4  3)ณฏฐพรนาวี5  4)ก.โชคสุนันท์ชัย11 ลูกจ้างรวมทั้งหมด 50 คน ไทย 9 คน เมียนมา 41 คน จากการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือการกระทำผิดทางด้านกฎหมายแรงงานแต่อย่างใด