โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 

ภาพข่าว การลงพื้นที่ในโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

 

วันที่ 27 เมษายน 2561

  

       วันที่ 27 เมษายน 2561 นางสาวกรจิรัฎฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด รับผิดชอบอำเภอทับสะแก มอบหมายให้ นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล (เวทีที่ 3) และชี้แจงการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต" ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) หมู่ 10 บ้านทุ่งตาแก้ว ต.นาหูกวาง 2) หมู่ 1 บ้านห้วยแห้ง ต.เขาล้าน และ 3) หมู่ 5 บ้านหินเทิน ต.แสงอรุณ  มีประชาชนเข้าร่วม หมู่บ้านละประมาณ 50 คน ซึ่งเวทีประชาคมครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนเรืองวิถีพอเพียงและการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผลการจัดเวทีประชาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 

วันที่ 7 มีนาคม 2561

 

 

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.) ซึ่งได้รับอบหมายให้สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอทับสะแก พร้อมด้วยนางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำอำเภอทับสะแก (ปรจ.) ร่วมสังเกตการณ์การประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนของทีมตำบล และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นที่ 2 คนไทยไม่ทิ้งกัน เรื่องมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่อำเภอทับสะแก จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) หมู่ 2 บ้านชายทะเลทุ่งประดู่ ต.ทับสะแก 2) หมู่ 13 บ้านไทรสามขา ต.นาหูกวาง 3) หมู่ 10 บ้านสวนขนุน ต.เขาล้าน และ 4) หมู่ 10 บ้านหัวเขา ต.ห้วยยาง  ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม หมู่บ้านละประมาณ 100 คน 

 

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

  

    

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับมอบหมายรับผิดชอบอำเภอทับสะแก ในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำอำเภอ และนางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
ซึ่งอยู่ในทีมหมอประชารัฐสุขใจ
(ปรจ.) รับผิดชอบอำเภอทับสะแก ร่วมสังเกตการณ์และชี้แจงแนวทาง
การขับเคลื่อน ไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 10 ข้อ และแนวทางการดำเนินงานตามข้อ 2 คนไทยไม่ทิ้งกัน จำนวนทั้งสิ้น 3 ตำบล ได้แก่ 1) บ้านทุ่งพุฒ หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างทอง 2) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12
ตำบลนาหูกวาง
และ 3) บ้านหนองน้ำขาว หมู่ที่ 8 ตำบลทับสะแก 

 

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

 

         วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงาน ซึ่งอยู่ในทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.) รับผิดชอบอำเภอ  กุยบุรี ร่วมสังเกตการณ์และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุยบุรี  อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี  เป็นประธาน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ทีมตำบล 6 ตำบล และทีม ปรจ.ประจำอำเภอกุยบุรี รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน หลังจากนั้น ทีมปรจ.และทีมตำบล ได้แยกย้ายกันลงพื้นที่แต่ละตำบล เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดย ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัด (ทีม ปรจ.) ได้ลงพื้นที่ ต.กุยบุรี (บ้านหนองกระทิง หมู่ 6) มีผู้เข้าร่วมประชุม 97 คน

   

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

                   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คอจ.) เพื่อชี้แจงขั้นตอนและแผนการดำเนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คลังจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เป็นต้น หลังจากนั้น เวลา 13.30 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และ นางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงาน ซึ่งอยู่ในทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.) รับผิดชอบอำเภอทับสะแกและอำเภอกุยบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล จำนวนกว่า  700 คน  โดยมี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผวจ. เป็นประธาน  ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง