หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference ) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 36/2560-2561

                       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference ) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง)  ครั้งที่ 36/2560-2561 Ministry of Labour Operation Center (MOLOC) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 เพื่อรับฟังแถลงภารกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประจำวัน รายงานข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน สรุปการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และโทรศัพท์/สายด่วน สรุปการดำเนินการของศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา และลาว) (กกจ.) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน ช่วงว่างจากการเรียน (กกจ.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว