อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัด

1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการ

สังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์งานนโยบายและแผนงานพัฒนา เป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงาน

ในเขตพื้นที่จังหวัด

3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหน่วยงาน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย