อำนาจหน้าที่

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าหน่วยงาน : แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภารกิจงานบริการ

1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน

2 ศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานจังหวัด

3 ศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัด

4 ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด

5 งานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย

6 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 หัวหน้าหน่วยงาน : จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภารกิจงานบริการ

1 ให้บริการรับสมัครงาน และจัดหางานให้บุคคลทั่วไป

2 รับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ

3 พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ

4 รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือคนหางาน

5 ให้บริการแนะแนวอาชีพ /การประกอบอาชีพอิสระและรับงานไปทำที่บ้าน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์

ภารกิจงานบริการ

1 ให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน

2 ให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน,หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน และหลักสูตรเสริมทักษะ

3 ให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

4 ให้บริการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

หัวหน้าหน่วยงาน : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภารกิจงานบริการ

1 คุ้มครองดูแลแรงงานทั่วไป และแรงงานเฉพาะกลุ่ม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

2 ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในการทำงาน

3 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ด้านสวัสดิการแรงงาน รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความไม่สงบด้านแรงงาน

4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

หัวหน้าหน่วยงาน : ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภารกิจงานบริการ

1 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมให้แก่นายจ้างลูกจ้าง /ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป

2 ให้ความคุ้มครองดูแลลูกจ้าง /ผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

 3 ส่งเสริม สนับสนุนและขยายความคุ้มครองการประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ตามมาตรา 40